MOD特性警示

如果你发现了本站未收录的MOD特性, 可以通过右侧的联系方式提交反馈,随后会有硬核玩家核实评估后加入此特性列表。 MOD特性反馈

黑洞存储控制器(弃用) (Black Hole Controller (DEPRECATED))
黑洞存储控制器(弃用) (Black Hole Controller (DEPRECATED))
  • 严重
  • (MC-1.12.2;MOD-industrialforegoing-1.12.2-1.12.13-237)